MAREVOSZ-lét-jog-közbiztonságot MAREVOSZ- nemzeti ellenállás

"Ha a normálisak, a becsületesek feladják a szélmalomnak tűnő harcot, akkor kik maradnak?
A gazemberek.
MAREVOSZ

marevosz logó latin és rovás!

A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI

elolvasható itt megnéz>>>
Címlap
Hírek
MAREVOSZ:
(Rólunk, célok, kezdeményezések)

Történelmi alkotmány (Szent Korona eszmeiség, jogfytonosság)
EU és Globalizációs károkozások
Földvédelem
Otthonvédelem
Videók
Tulajdonosi tagozat
Archívum
Kapcsolat
írások
3. UTAS NEMZETI CIVILEK -- Brindza András rovata
Kőbányai Élő Közösség és Kanalas András
Dr. Drábik János videók
Tatár József
Vajta Dénes
multunk,hagyományunk Hagyományaink
Történelem
események
-MAREVOSZ ÖSSZEJÖVETEL február 21.-én csütörtökön 18 órától.
- „A második lépcsőfok a Szent Korona-tanhoz”a székesfehérvári hét vezér est vendége február 5.-én Vesztegán Miklós
-DECEMBER ELSELJÉN FÁKLYÁS TÜNTETÉS AZ ELLENÜNK FOLYÓ KULTÚRHARC OKÁN.
videók
- A TÁNCHÁZ ÜNNEPE 2019 (videó)
- A magyar himnusztól zengett a DAC aréna Szlovákiában (videó)
- Hagyaték - Magyarok törvénye az Aranybulla(videó)
- Molnár V. József - Magyar karácsony (videó)
- Regélő fehér Táltos dobcsoport: Égi törvény
- Miért nem megoldás a migráció támogatása? - Roy Beck szemléletes előadása a bevándorlás lényegéről!
- Az önrendelkező székely falu (videó)
- SZKÍTÁNAK LENNI - Kubínyi Tamás előadása (videó)

parnereink linkjei
Fejér Szövetség
Gazdatanácsok Szövetsége (Az eredeti)
Magyarok Világszövetsége
Krisztina hotel
Nemzeti hírháló

Wass Albert Emlékoldal
Koppány csoport
Otthonvédelmi tanács
Kutasi József blogja

A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI, megnéz>>>
legfrisebb írások
-Tatár József véleménye a facebookra jellemző általában a konzervatívokat és rendszerkritikus oldalakat sújtó cenzuráról
-Az MVSZ az Európaparlamenti (EP) választás bojkottjára hív fel a Vesszen Trianon listát indító EMNP választásról való kizárása miatt.
-LMBTQ show lett a az egykoron nemzetek dalversenyeinek indult Euroviziós dalversenyből
- A székesfehérvári Hétvezér est vendége ápr.30.kedden Rajnai Miklós
-VILÁGBOTRÁNY LESZ: ÚGY NÉZ KI, HOGY A “NEMZETI” VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEM ENGEDI AZ EMNP-NEK AZ AJÁNLÁSOK ELLENŐRZÉSÉT!
- Botrány! Elkaszálták a Vesszen Trianon!-listát. Nem adják fel.
-MAREVOSZ ÖSSZEJÖVETEL május 2..-án csütörtökön 18 órától.
-A húsvét több mint vallási ünnep

Még több friss hír: megnéz>>>

marevosz, célok, kezdeményezések
Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége (MAREVOSZ) célja:
Értékrendváltáson alapuló valódi rendszerváltás keretében létrejövő kormányváltás.

-A Szent Korona eszmeiség 5 alapelve megnéz>>>
-A Magyar Szabadság Alkotmánya (rövid összefoglaló) megnéz>>>
-A XXI. századi nemzeti radikalizmus alapjai megnéz>>>
email címünk: marevosz2006@
gmail.com

Csatlakozási lehetőségek a MAREVOSZHOZ: megnéz>>>
:

Ajánljuk történelemmel, hagyományokkal és aktuális tőrténésekkel is foglakozó társoldalunk.

hírlevél,árpádsávos háttérrel
Iratkozzon fel átlag hetente küldött hírösszefoglaló szerű hírlevelünkre!

Küldjön levelet a marevosz2006@ gmail.hu címre hírlevelet kérek tárggyal vagy tartalommal!
Hírlevél

kiemelt téma árpádsávos háttérrel
1956 október 23.ka

-1956 valamint további forradalmaink, és szabadságharcaink üzenete: SZABADSÁG:
-Rácz Sándor: Kiállítás '56 - Sanyi bátyánk tárlatvezetésével!(videó)
-Lipták Béla: 1956. október 23.
-Az 1956os lyukas zászló
-Dr. Hegedűs Loránt: 1956 üdvtörténeti jelentőségű esemény volt
-2006 - videó az események 10 évfordulójára (videó)
-Rendhagyó emlékezés 1956. október 23-ára
-Pongrátz Gergely:Mit akartunk 1956.-ban?(videó)

facebook lógó
Még több friss anyagért tekintse meg regisztráció nélkül is megnézhető facebook oldalunk megnéz>>>


Oszd meg barátaddal is az oldalt!
Oldal olvasottsági számláló:
MAREVOSZ- Nemzeti ellenállás

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége(MAREVOSZ)- hírek

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége(MAREVOSZ) székely magyar rovásban
hírek székely-magyar rovásban

NYÍLT LEVÉL GLATZ FERENC EGYETEMI TANÁRNAK!

0000-00-00 00:00:00
Nézzen tükörbe ....
. Professzor Úr!
"A magyarok krónikája" című 1996-ban kiadott könyvé­ben így ír Ön, a magyar őstörténet meghamisítója, idétlen, kaján gúnnyal a magyarokról: "A magyar embernek évszá­zadnyi időbe tellett, amíg a lovag­lástól elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtar­tást, és leszokott ar­ról, hogy gyö­nyörűségét lelje az asszonyok és a gyermekek lemé­szárlásá­ban."


Professzor Úr! Vegyen egy mély lélegzetet, és vegyen elő egy zsidó történelmi beszámolót, mondjuk a Bibliát, és néz­zen bele abba a tükörbe jól tágra nyitott szemmel. Készüljön fel lelkileg, mert irgalmatlan, kőlelkű terroristák, horrorisztikus, kegyetlen, népirtó tömeggyilkosságairól szól. Olvassa figyelmesen! Saját faj­zatának viselt dolgait írja ott. Szálljon magába, és ne próbál­jon ar­ról a népről, nemzetről hamis, becsmérlő hangon írni, mely Önnek és mindenhol gyűlölt, elűzött, földönfutó fajtájának otthont adott! Szé­gyellje magát ezért a hangnemért!
Tudott dolog, hogy a cári rendőrség még pihenés végett meg­állni sem hagyta őket, csak kitakarítsa mielőbb az or­szág­ból. És akkor beomlottak az "intoleráns" magyarok földjére, és ráro­hadtak a magyarság fejére.
Hadd idézzem Önnek Kossuth Lajos szavait: "Egész hely­sé­ge­ket tudok Zemplénben, hol a szegény, földmívelő nép nem ma­gá­nak, de a kortsmáros 'sidónak szánt, vet, arat. Ezen néptipusnak, kit vallásának különössége századok óta meg­tartott anélkül, hogy azon nemzetekkel, kiknek köze­pette, mint a nö­vény tápláló nedvét elvonó gomba él (kiem. tőlem), egybeolvadott vagy a nationalizmushoz csak egy gondolattal is közeledett volna.."
Professzor Úr! Olvassa el Józsué hadvezér népirtó hadjá­ra­tát, ahol a történetíró büszkén számol be arról, hogy egyetlen élő lel­ket sem hagytak meg a zsidók Jerikóban. Ifjat, aggot, as­szonyt, gyermeket kiirtottak. Sőt, még az állatokat is! Józsué 6:21. Csak egy ledér utcalányt és annak háznépét hagyták élet­ben, mert az elrejtette a zsidó kéme­ket.
Vagy Ai városában tizenkétezer embert: férfiakat, as­szo­nyokat, a város minden lakosát, gyermekeket is. Az utolsó szálig. Józsué 8: 24-26 Továbbá Makkeda, Libna, egész Kanaán Józsué 10:28-tól 11:14-ig
A történetíró minden város elpusztításának leírásakor büsz­kén megemlíti: "Egyetlen lelket sem hagytak élet­ben." Se­hol! És az "egyetlen lelket sem" kifejezésbe bele­érthető az asszonyok, gyermekek, terhes nők legyilkolása, Professzor úr! Érti ezt?!
Későbbi hadjárataikban is ez jellemezte a zsidókat. Gyil­koltak öltek irgalom nélkül, még az anyjuk hasából is kivág­ták a mag­za­tot, s a csecsemőket falhoz verték. Ők valóban gyönyörűsé­gü­ket lelték "asszonyok és gyermekek lemé­szárlá­sában". A humá­nus, istenfélő, bűntelen zsidók! A vá­lasztott nép, az Ön nem­zete! Kik szerint minden más népfaj fölösle­ges ezen a földön.
Nos, prof. Glatz, a zsidók nem voltak bűnös nemzet, mert nem voltak görbelábúak, mert nekik nem voltak lovaik, ugye­bár. Nem kellett leszálljanak a lóról csak a szamárról. Ők gyalog is ki tudtak irtani mindenkit az utolsó szálig: a cse­csemőtől az agg öregembe­rig. Kevesebb önköltséggel, ugye­bár. Ami a vérbeli zsidónál na­gyon fontos!!!
A magyarok ilyent nem tettek. Biztos voltak köztük is ke­gyetle­nek, mint bármely más nemzetben, de nem volt jel­lemző rájuk a zsidókhoz hasonló vérszomjas, barbár, undok, vadállati kegyet­lenség. Vad kor volt, de abban a korban sem az ok nélküli pusztítás jellemezte őket. Nem ir­tották ki válo­gatás nél­kül azo­kat a népeket, melyek jó szán­dékkal fogadták. (St Gallen)
Azokat sem, akik ellenáll­tak.
Tehát, mielőtt másra mutogatna, azelőtt nézzen a tükörbe, tisz­telt(?) Glatz professzor úr, mert az Ön fajzatának sokkal kormo­sabb az orra, véresebb a keze, mint a földön bárme­lyik más nem­zetnek! A népirtó zsidókhoz mérten a tatá­rok, tö­rö­kök csak túlnépesedést szabályozó jótékony­sági segély­szer­vezet­nek minősülnének a történelmi érték­rendben!
Hadrianus római császár Jeruzsálem köré egy 90 km. su­garú kört húzott, és utasítást adott ki, hogy ebbe a körbe zsi­dó­nak be­menni nem szabad. Ha pedig ott kapják, bárki bör­tönbe vetheti őket. Hadrianus ezt hozta föl okként: "Ez az or­gyilkos népség az emberi kultúra szégyene." No comment. (Valószínű ezért van az Óbudai szigeten levő Hadrianus pa­lotával szembeni el­lenszen­vük.)
És itt még nem szóltunk újkori népirtásaikról! Ilyen rossz­in­du­latú, kaján, mocskolódó jellemzést írni egy magát törté­nész­nek tartó tanártól történelemkönyvbe - pimaszság. Mert ha tör­ténész­nek meri magát nevezni, akkor legyen tárgyila­gos, in­du­latoktól mentes a régmúlt történéseinek megítélé­sé­ben. Ellen­kező eset­ben tegye le kezéből a tollat!
Remélem miután azt a szöveget leírta, és nyomtatásban vi­szontlátta, megnyugodva hajtotta ősmagyar-utálatban meg­őszült, kopasz fejét nyugalomra.
És itt egy másik idézet, olvassa figyelmesen, Professzor Úr. 1910-ben, négy évvel az első világégés előtt, az Alliance Israelité Universelle az alábbi felhívással fordult tagjaihoz:
"Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségén nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigáz­hat­nánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két ország­nak minden­kép­pen a miénknek kell lennie, mert szá­munkra ott a legked­ve­zőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek, fára­doz­zatok min­den erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen bir­toko­tokba vehessétek, fá­radozzatok, hogy min­den keresz­tényt elűz­zetek és telje­sen úrrá legyetek. Töre­kedjetek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birto­kolnak, teljesen kezeitekbe ve­gyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a pári­zsi szövetségünk minden erővel segíteni fog tite­ket. Erre a célra a szövetségünk máris gyűjtéseket ren­dez és az adomá­nyok váratlan bőség­gel folynak be pénz­tárunka azzal a céllal, hogy a galíciai és magyaror­szági terü­leteket a galíciaiak és magyarok kezéből kira­gadjátok és, hogy azok kizárólag zsidó kézre kerülje­nek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy ös­szegeket ál­doznak, s egyesülnek, hogy ezt a célt legrövidebb idő alatt elérhessétek."
Ehhez magyarázatot fűzni fölösleges.
És valakik Önt akarták magyar államelnöknek, minden ma­gya­rok képviselőjének a nagyvilág előtt! Még lidérces rém­álomnak is szörnyű lenne! Önt, akinek a magyar őstör­té­net meghamisításá­tól elgörbült lelke, szíve, elméje száz év múlva sem szokná meg az egyenes járást, gondol­kodást.
Kizárólag a korát, de csak a korát megillető tisztelettel,

Kolumbán Sándor
Székelyudvarhely
hírek
Még több hír:
Tatár József véleménye a facebookra jellemző általában a konzervatívokat és rendszerkritikus oldalakat sújtó cenzuráról
Az MVSZ az Európaparlamenti (EP) választás bojkottjára hív fel a Vesszen Trianon listát indító EMNP választásról való kizárása miatt.
LMBTQ show lett a az egykoron nemzetek dalversenyeinek indult Euroviziós dalversenyből
A székesfehérvári Hétvezér est vendége ápr.30.kedden Rajnai Miklós
VILÁGBOTRÁNY LESZ: ÚGY NÉZ KI, HOGY A “NEMZETI” VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEM ENGEDI AZ EMNP-NEK AZ AJÁNLÁSOK ELLENŐRZÉSÉT!
Botrány! Elkaszálták a Vesszen Trianon!-listát. Nem adják fel.
A húsvét több mint vallási ünnep
„A második lépcsőfok a Szent Korona-tanhoz”a székesfehérvári hét vezér est vendége február 5.-én Vesztegán Miklós
Érdekes cenzúrára hívja fel a figyelmet a világhelyzet webvoldal:
Sorosozásról őszintén! Soros és háttere.
Add a Facebook-hoz facebook megosztás

MAREVOSZ - hírek 2015. június 1.,je előtti bejegyzések itt tekinthetők meg2015. június 1.,je előtti bejegyzések itt tekinthetők meg székely-magyar rovásba